195 PLN
Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)
23 Oktober

Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)

195 PLN

Opera i Filharmonia Podlaska
Odeska 1, 15-406, Białystok

Tickets bestellen auf "Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili (BIAŁYSTOK)"

Über die Veranstaltung

Vorbestellung